INVESTOR RELATIONS

Licogi 166 JSC announce the financial haft year of 2018 which has been audited.

[17/8/2018] Licogi 166 JSC announce the financial haft year of 2018 which has been audited.

LICOGI 166 JSC DECLARED THE MANAGEMENT REPORT SEMI ANNUAL IN 2018

[31/7/2018] LICOGI 166 JSC declared the management report semi annual in 2018

ANNOUNCEMENT OF FINANCIAL STATEMENT QUARTER 2 - 2018

[30/7/2018] Licogi166 JSC, are honored to announce our financial statement of quarter 2-2018.

Công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Licogi 166 (LCS) Annual Report 2017

[18/4/2018] Licogi 166 (LCS) Annual Report 2017

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

[16/4/2018] Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Giấy mời dự họp Đại họi đồng cổ đông thường niên 2018.

123456