INVESTOR RELATIONS

Công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Licogi 166 (LCS) Annual Report 2017

[18/4/2018] Licogi 166 (LCS) Annual Report 2017

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

[16/4/2018] Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Giấy mời dự họp Đại họi đồng cổ đông thường niên 2018.

ANNOUCEMENT OF RESOLUTION NO 02/2018/NQ-­BOD OF LICOGI 166 JSC, APRIL 1, 2018.

[1/4/2018] Licogi166 JSC, are honored to announce Annoucement of Resolution No. 02/2018/NQ-­BOD of Licogi 166 JSC, April 1, 2018.

ANNOUNCE THE FINANCIAL OF 2017 WHICH HAS BEEN AUDITED.

[29/3/2018] Licogi 166 JSC announce the financial of 2017 which has been audited. Please kindly click below to download:

Licogi 166 được chấp thuận gia hạn công bố BCTC lập cho năm 2018

[20/3/2018] Ngày 19/3/2018, UBCKNN đã có công văn số 1546/UBCK-GSGD về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2018 của Công ty CP Licogi 166. Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho Công ty CP Licogi 166 được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2018 theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 và Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

123456