INVESTOR RELATIONS

ANNOUCEMENT OF RESOLUTION NO 06/2018/NQ-­BOD OF LICOGI 166 JSC, NOVEMBER 21, 2018.

Licogi166 JSC, are honored to announce Annoucement of Resolution No. 06/2018/NQ-­BOD of Licogi 166 JSC, November 21, 2018.

ANNOUCEMENT OF RESOLUTION NO 05/2018/NQ-­BOD OF LICOGI 166 JSC, NOVEMBER 14, 2018.

Licogi166 JSC, are honored to announce Annoucement of Resolution No. 05/2018/NQ-­BOD of Licogi 166 JSC, November 14, 2018.

LICOGI 166 JSC ANNOUNCE THE FINANCIAL QUARTER 3 2018

[31/10/2018] Licogi 166 JSC announce the financial Q3 of 2018.

Licogi 166 JSC announce the financial haft year of 2018 which has been audited.

[17/8/2018] Licogi 166 JSC announce the financial haft year of 2018 which has been audited.

LICOGI 166 JSC DECLARED THE MANAGEMENT REPORT SEMI ANNUAL IN 2018

[31/7/2018] LICOGI 166 JSC declared the management report semi annual in 2018

ANNOUNCEMENT OF FINANCIAL STATEMENT QUARTER 2 - 2018

[30/7/2018] Licogi166 JSC, are honored to announce our financial statement of quarter 2-2018.

Công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

123456