INFORMATION MANAGEMENT

LICOGI 166 JSC DECLARED THE MANAGEMENT REPORT SEMI ANNUAL IN 2018

[31/7/2018] LICOGI 166 JSC declared the management report semi annual in 2018

ANNOUCEMENT OF RESOLUTION NO 02/2018/NQ-­BOD OF LICOGI 166 JSC, APRIL 1, 2018.

[1/4/2018] Licogi166 JSC, are honored to announce Annoucement of Resolution No. 02/2018/NQ-­BOD of Licogi 166 JSC, April 1, 2018.

12/3/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày 12/3/2018 HĐQT Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 03/2018/TB-HĐQT gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

LICOGI 166 JSC declared the management report annual in 2017.

LICOGI 166 JSC declared the management report annual in 2017.

LICOGI 166 JSC declared the management report semi annual in 2017

[31/7/2017] LICOGI 166 JSC declared the management report semi annual in 2017

ANNOUCEMENT OF RESOLUTION NO. 04/2017/NQ-­BOD OF LICOGI 166 JSC, 24ST MAY, 2017.

[24/5/2017] Licogi166 JSC, are honored to announce Annoucement of Resolution No. 04/2017/NQ-­BOD of Licogi 166 JSC, 24ST May, 2017.

Công bố Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 ngày 3/4/2017

Ngày 3/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã ban hành nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 đồng thời quyết định nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

12