14/3/2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Căn cứ thông báo số 900/TB-VSD ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần LICOGI 166 trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018, như sau:
Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166
Tên giao dịch tiếng Anh: LICOGI 166 JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: LICOGI 166 JSC
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Toà nhà JSC 34, ngõ 164 đường Khuất
Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.22250718 Fax: 04.22250716
Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 166
Mã chứng khoán: LCS
Mã ISIN: VN000000LCS9
Loại chứng khoán:
Mệnh giá cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông
10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 2 tháng 4 năm 2018
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
Thời gian tổ chức
đại hội:
19/4/2018
Địa điểm tổ chức
Đại hội:
Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp
và tại website của công ty
Trân trọng !