24/4/2022 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022