24/4/2022 Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022