BAN ĐIỀU HÀNH

BAN ĐIỀU HÀNH
- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
- PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
- PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẤU THẦU - MUA HÀNG
- PHÒNG KỸ THUẬT - THI CÔNG
- BAN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
- BAN ĐIỀU HÀNH HẠ LONG - VÂN ĐỒN
- BAN ĐIỀU HÀNH BẢN CHÁT
- BAN ĐIỀU HÀNH SÔNG HẬU
- BAN ĐIỀU HÀNH QUỐC LỘ 1A
- BAN ĐIỀU HÀNH QUỐC LỘ 38