BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 


- Ông: VŨ CÔNG HƯNG
- Sinh năm: 1973

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD

- Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

  
 
Các bài viết liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ