CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Chính sách nhân sự

LICOGI 166 luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các thành viên của mình, đồng thời đánh giá cao năng lực, thái độ trách nhiệm, và công sức đóng góp của mỗi thành viên đối với sự phát triển chung của Công ty.