Công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 soát xét

[15/8/2017] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét. Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây:
- Báo cáo tài chính bán niên 2017 hợp nhất.
- Báo cáo tài chính bán niên 2017 riêng.

Licogi 166