Công bố báo cáo tài chính bán niên 2019 soát xét

[26/09/2019] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được soát xét. Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây:
- Báo cáo tài chính bán niên 2019 hợp nhất.
- Báo cáo tài chính bán niên 2019 riêng.