Công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 soát xét

[14/08/2020] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét. Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây:
- Báo cáo tài chính bán niên 2020 hợp nhất
-
 Báo cáo tài chính bán niên 2020 riêng