CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017

[30/10/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2017. Vui lòng xem xem và download tại đây:
- Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ
- Báo cáo Tài chính Hợp nhất