CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017

[30/1/2018] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017. Chi tiết vui lòng download tại đây:
- Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 (Công ty Mẹ)
- Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 (Hợp nhất)