Công bố Báo cáo thường niên 2016

[17/4/2017] Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2016.
Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây: Báo cáo thường niên 2016 
Trân trọng !