Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2017

[31/7/2017] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2017. Chi tiết vui lòng xem và download tại đây.
Licogi 166