CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

[25.1.2017] Ngày 25 tháng 1 năm 2017. Công ty CP licogi 166 Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. Chi tiết xin mời xem và Download tại đây