Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Licogi 166
Công ty CP Licogi 166 kính gửi quý vị cổ đông Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 diễn ra ngày 16/4/42017.
Chi tiết vui lòng xem và download tại đây:
- Biên bản
- Nghị quyết