CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 02/2018/NQ-HĐQT NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2018

[1/4/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT Ngày 1 tháng 4 năm 2018 của HĐQT.
Chi tiết vui lòng xem và download tại đây: 
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT Ngày 12 tháng 3 năm 2018.