Công bố Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 01/04/2016 của HĐQT Công ty CP LICOGI 166 - (01/4/2016)

Ngày 1/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã ban hành nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 đồng thời quyết định thời điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và một số nội dung quan trọng khác.
Chi tiết nghị quyết vui lòng xem và download tại đây.