Công bố Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT Ngày 24 tháng 5 năm 2017

[24/5/2017] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT Ngày 24 tháng 5 năm 2017. Chi tiết vui lòng xem và download tại đây:
Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT.