CÔNG TY THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LICOGI 166
1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LICOGI 166
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LICOGI 166 BUILDING MATERIALS ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LICOGI 166 BUILDING 166 MATERIALS CO.,LTD
2. Địa chỉ trụ sở chính
Tại mỏ đá Cụp Đụn, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại: 0983525938                                    Fax:
Email:                                                                     Website:
3. Vốn điều lệ                                       20.000.000.000 đồng
Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng