Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Sáng 14/4/2016 tại hội trường TT Hội nghị Quốc gia. Công ty CP Licogi 166 đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2016.Tham dự Đại hội có 59 cổ đông là cổ đông của Công ty và được ủy quyền đại diện cho 5.876.120 cổ phần chiếm 77,32% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nghe báo cáo các nội dung sau đây:
     - Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.
     - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
     - Báo cáo của Ban kiểm soát 2015.
     - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch cổ tức năm 2016.
     - Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS.
     -  Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
     -  Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua việc sử dụng thặng dư vốn và quỹ dự phòng tài chính để bù lỗ lũy kế.
     -  Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 166.
     -  Tờ trình ĐHĐCĐ sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
Trong không khí dân chủ thẳng thắn, các cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho kế hoạch Sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty năm 2016 và những năm tiếp theo. 100% các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.
Tại đại hội, thay mặt HĐQT Ông Vũ Đình Dũng – Phó TGĐ, Ủy viên HĐQT đã công bố trước toàn thể đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016. Theo đó, năm 2016 công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 249 tỷ VNĐ, mức lợi nhuận 2,7 tỷ VNĐ ...
Các cổ đông Công ty hết sức phấn khởi mặc dù năm 2015 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt 100% kế hoạch đề ra nhưng những kết quả mà Công ty đạt được năm 2015 là rất đáng khích lệ, đặc biệt đã khôi phục được đà tăng trưởng của Công ty sau một thời gian gặp nhiều khó khăn.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bài và ảnh: Licogi 166