Licogi 166 được chấp thuận gia hạn công bố BCTC lập cho năm 2020

[18/3/2020] Ngày 18/3/2020, UBCKNN đã có công văn số 1792/UBCK-GSGD về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2020 của Công ty CP Licogi 166. Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho Công ty CP Licogi 166 được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2020 theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 và Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:
- Công ty phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức Kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức Kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
Xin mời xem và download công văn tại đây