Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2018

[11/6/2019] Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2018.
Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018(8).pdf