QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

[30/10/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018.

Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 đã được kiểm toán

[17/8/2018] - Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2018

[31/7/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2018

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

[30/7/2018] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017.

Công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2017

[18/4/2018] Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2017.

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

[16/4/2018] Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

123456