QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

16/5/2022 Nghị quyết và biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2022

28/4/2022 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

28/4/2022 Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022

Các tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2022

28/3/2022 Thông báo thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022

28/3/2022 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

123456