QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

[30/10/2020] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2020. Vui lòng xem xem và download tại đây:

Công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 soát xét

[14/08/2020] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2020

[03/8/2020] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

[03/8/2020] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2020. Vui lòng xem xem và download tại đây:

Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2019

[20/04/2020] Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2019.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2020

[29/04/2020] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2020. Vui lòng xem xem và download tại đây

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

[28/04/2020] Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

123456