QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

28/3/2022 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

28/3/2022 Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022, dự kiến ngày 16/5/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của CT HĐQT, thành viên HĐQT

22/3/2022 Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã chốt ngày 03-3-2022

Ngày 21-03-2022 Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 35/CV-LCS gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã chốt ngày 03-03-2022

 1234567