QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-2019/NQ-HĐQT ngày 18/03/2019

[18/03/2019] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT Ngày 18 tháng 03 năm 2019 của HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-2018/NQ-HĐQT ngày 21/11/2018

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT Ngày 21 tháng 11 năm 2018 của HĐQT.

Công bố Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-2018/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT Ngày 14 tháng 11 năm 2018 của HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

[30/10/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018.

Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 đã được kiểm toán

[17/8/2018] - Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2018

[31/7/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2018

 1234567