QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

10/02/2022 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 10/02/2022 HĐQT Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 26/CV-LCS gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ngày 10/02/2022, thành viên HĐQT gửi đơn xin từ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết tại file đính kèm.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2021

[29/07/2021] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2021

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021

[29/07/2021] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021. Vui lòng xem xem và download tại đây:

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

[25/06/2021] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166 sửa đổi lần thứ 8.

Công bố Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 ngày 25/06/2021

[25/06/2021] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT Ngày 25 tháng 06 năm 2021 của HĐQT.

 12345678