QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

09/3/2020 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 09/3/2020 HĐQT Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 11/2020/TB-HĐQT gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2020/NQ-HĐQT NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2020

[09/3/2020] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT Ngày 09 tháng 3 năm 2020 của HĐQT về thời gian và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019

[30/01/2020] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2019. Vui lòng xem xem và download tại đây

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

[30/10/2019] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2019. Vui lòng xem xem và download tại đây:

Công bố báo cáo tài chính bán niên 2019 soát xét

[26/09/2019] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được soát xét

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2019

[12/09/2019] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019

[09/8/2019] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2019. Vui lòng xem xem và download tại đây:

 12345678