QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Giấy mời dự họp Đại họi đồng cổ đông thường niên 2018.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

[02/4/2019] Công ty CP Licogi 166 công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

29/3/2019 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 29/3/2019 HĐQT Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 76/2019/TB-HĐQT gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2019/NQ-HĐQT NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2019

[29/3/2019] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT Ngày 29 tháng 3 năm 2019 của HĐQT về thời gian và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Công bố Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-2019/NQ-HĐQT ngày 18/03/2019

[18/03/2019] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT Ngày 18 tháng 03 năm 2019 của HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-2018/NQ-HĐQT ngày 21/11/2018

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT Ngày 21 tháng 11 năm 2018 của HĐQT.

 123456789