QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2017

[18/4/2018] Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2017.

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

[16/4/2018] Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Giấy mời dự họp Đại họi đồng cổ đông thường niên 2018.

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 02/2018/NQ-HĐQT NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2018

[1/4/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT Ngày 1 tháng 4 năm 2018 của HĐQT.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

[29/3/2018] Công ty CP Licogi 166 công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

Licogi 166 được chấp thuận gia hạn công bố BCTC lập cho năm 2018

[20/3/2018] Ngày 19/3/2018, UBCKNN đã có công văn số 1546/UBCK-GSGD về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2018 của Công ty CP Licogi 166. Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho Công ty CP Licogi 166 được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2018 theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 và Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

 123456789