QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

[25/06/2021] Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2020

Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2020.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

[08/06/2021] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2021. Vui lòng xem xem và download tại đây:

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

[07/06/2021] Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

[04/06/2021] Thông báo về tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 166 - Công ty Cổ phần Licogi 166 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

 123456789