QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

[17/05/2021] Công ty CP Licogi 166 công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

04/05/2021 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 04/5/2021 HĐQT Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 24/2021/TB-HĐQT gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

04/03/2021 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 04/3/2021 HĐQT Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 15/2021/TB-HĐQT gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

[30/01/2021] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2020. Vui lòng xem xem và download tại đây:

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

[30/10/2020] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2020. Vui lòng xem xem và download tại đây:

Công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 soát xét

[14/08/2020] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2020

[03/8/2020] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020

 12345678910