QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

[25.1.2017] Ngày 25 tháng 1 năm 2017. Công ty CP licogi 166 Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

[28/1/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

[31/10/2016] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2016.

Công bố báo cáo tài chính bán niên 2016

[30/8/2016] - Công ty CP Licogi 166 Công bố Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được kiểm toán.

Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166

Điều lệ Công ty CP Licogi 166, sửa đổi bổ sung lần thứ 6.

Công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2016

Ngày 30 tháng 7 năm 2016. Công ty CP licogi 166 Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2016.

 123456789