QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2019/NQ-HĐQT NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2019

[29/3/2019] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT Ngày 29 tháng 3 năm 2019 của HĐQT về thời gian và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Công bố Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-2019/NQ-HĐQT ngày 18/03/2019

[18/03/2019] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT Ngày 18 tháng 03 năm 2019 của HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-2018/NQ-HĐQT ngày 21/11/2018

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT Ngày 21 tháng 11 năm 2018 của HĐQT.

Công bố Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-2018/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT Ngày 14 tháng 11 năm 2018 của HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

[30/10/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018.

Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 đã được kiểm toán

[17/8/2018] - Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét.

 12345678910