QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

[30/3/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Căn cứ thông báo số 667/TB-VSD ngày 07/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần LICOGI 166 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

[25.1.2017] Ngày 25 tháng 1 năm 2017. Công ty CP licogi 166 Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

[28/1/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

[31/10/2016] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2016.

Công bố báo cáo tài chính bán niên 2016

[30/8/2016] - Công ty CP Licogi 166 Công bố Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được kiểm toán.

 123456789