QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

[03/8/2020] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2020. Vui lòng xem xem và download tại đây:

Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2019

[20/04/2020] Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2019.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2020

[29/04/2020] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2020. Vui lòng xem xem và download tại đây

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

[28/04/2020] Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

[17/04/2020] Thông báo về tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

[31/3/2020] Công ty CP Licogi 166 công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

 1234567891011