QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 01/04/2016 của HĐQT Công ty CP LICOGI 166 - (01/4/2016)

Ngày 1/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã ban hành nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 đồng thời quyết định thời điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tài chính năm 2015 - (28/3/2016)

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 - (5/3/2016)

Căn cứ thông báo số 432/TB-VSD ngày 29/02/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần LICOGI 166 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 như sau:

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - (15/02/2016)

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 4 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 3 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Công bố thông tin thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Licogi 166

Ngày 7/9/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã Ban hành Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐQT thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Licogi 166 tại Hà Tĩnh.

 123456789