QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166

Điều lệ Công ty CP Licogi 166, sửa đổi bổ sung lần thứ 6.

Công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2016

Ngày 30 tháng 7 năm 2016. Công ty CP licogi 166 Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2016.

Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2016 - (22/4/2016)

Căn cứ công văn số 2075/UBCK-GSĐC ngày 22/4/2016 của UBCK Nhà nước. UBCK Nhà nước chấp thuận cho Công ty CP Licogi 166 được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho kỳ báo cáo năm 2016 theo quy định tại Điểm b Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

Thư mời Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 - (02/4/2016)

Căn cứ thông báo số 04/2016/GM-HĐQT ngày 02/4/2016 Công ty cổ phần LICOGI 166 gửi thư mời Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Công bố Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 01/04/2016 của HĐQT Công ty CP LICOGI 166 - (01/4/2016)

Ngày 1/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã ban hành nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 đồng thời quyết định thời điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và một số nội dung quan trọng khác.

 123456789