QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Licogi 166 được chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC

[13/4/2017] Ngày 5/4/2017, UBCKNN đã có công văn số 1788/UBCK-GSGD về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017 của Công ty CP Licogi 166.

Công bố Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 ngày 3/4/2017

Ngày 3/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã ban hành nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 đồng thời quyết định nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

[30/3/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Căn cứ thông báo số 667/TB-VSD ngày 07/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần LICOGI 166 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

[25.1.2017] Ngày 25 tháng 1 năm 2017. Công ty CP licogi 166 Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.