Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

         CÔNG TY CP LICOGI 166                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Số: 05/2017/GM-HĐQT                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                 
                                                                                                                                                                     Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2017
 
GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

 
   


Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 166
Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 (mã LCS) trân trọng Thông báo và Kính mời Quý vị cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty.
I. THỜI GIAN:
- Từ 8h00 – 12h00, Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2017
II. ĐỊA ĐIỂM: Tầng 11, Tòa nhà Văn Phòng Công ty CP Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:
1. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
4. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
5. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 các tờ trình:
- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch cổ tức năm 2017.
- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166.
- Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 sử đổi bổ sung điều lệ Công ty.
 6. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
7. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
IV. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu LCS theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2017 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ (Danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2017 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V249/2017-LCS/VSĐ-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 23/03/2017).
V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:
- Các tài liệu liên quan được đăng tải trên website: www.licogi166.vn
VI. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI:
- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy mời cùng Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp không tự mình tham dự Đại hội, Quý vị Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm theo giấy mời. Trường hợp không tìm được người đại diện để tham dự đại hội, đề nghị Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại danh sách gửi kèm và gửi về Công ty bằng phong bì có trong thư mời.
Mọi thắc mắc liên quan tới Đại hội xin vui lòng liên hệ:
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 166, Tel: 04.22250718/ Số máy lẻ 11 hoặc Di động: 0984118800.
Trân trọng thông báo và kính mời!
 
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký) 
VŨ CÔNG HƯNG
 
 Hồ sơ, Tài liệu Đại hội: 
1. Giấy mời
2. Chương trình đại hội
3. Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội
4. Danh sách Thành viên HĐQT & BKS
5. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- [Dự thảo] Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- Mẫu đơn ứng cử, đề cử HĐQT

- SYLL người được ứng cử, đề cử HĐQT, BKS
- Bản kê khai người có liên quan
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
6. Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022