TIN QUẢN TRỊ

Công bố Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT Ngày 24 tháng 5 năm 2017

[24/5/2017] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT Ngày 24 tháng 5 năm 2017.

Công bố Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 ngày 3/4/2017

Ngày 3/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã ban hành nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 đồng thời quyết định nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

[25.1.2017] Ngày 25 tháng 1 năm 2017. Công ty CP licogi 166 Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2016

Ngày 30 tháng 7 năm 2016. Công ty CP licogi 166 Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2016.

Công bố Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 01/04/2016 của HĐQT Công ty CP LICOGI 166 - (01/4/2016)

Ngày 1/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã ban hành nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 đồng thời quyết định thời điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Công bố thông tin thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Licogi 166

Ngày 7/9/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã Ban hành Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐQT thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Licogi 166 tại Hà Tĩnh.

 123