TIN TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 2 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 4 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo tài chính Bán niên soát xét năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 1 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2014

[07/4/2015] - Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính quý 4/2014

[23/01/2015] - Báo cáo tài chính quý 4/2014

Báo cáo tài chính quý 3/2014

[22/10/2014] Công ty LICOGI 166 Báo cáo tài chính quý 3/2014

 12345