BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166