INVESTOR RELATIONS

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

[25/06/2021] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166 sửa đổi lần thứ 8.

Công bố Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 ngày 25/06/2021

[25/06/2021] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT Ngày 25 tháng 06 năm 2021 của HĐQT.

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

[25/06/2021] Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

Licogi 166 (LCS) Annual Report 2020

Licogi 166 (LCS) Annual Report 2020

ANNOUNCEMENT OF FINANCIAL STATEMENT QUARTER 1 - 2021

[08/06/2021] Licogi166 JSC, are honored to announce our financial statement of quarter 1-2021. Please click here to download the document.

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

[07/06/2021] Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

[04/06/2021] Thông báo về tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021

123456