ORGANIZATION STRUCTURE

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166