Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

[07/06/2021] Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:
Tên của tổ chức phát hành:
 CTCP Licogi 166
- Mã chứng khoán: LCS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: BÙI THỊ NHÂN HUỆ
- Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 87.900 cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 87.900 Cổ phần.
- Lý do giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Dự kiến Ngày bắt đầu giao dịch: 07/06/2021
- Dự kiến Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2021