SHAREHOLDERS NEWS

Công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

[16/4/2018] Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Giấy mời dự họp Đại họi đồng cổ đông thường niên 2018.

14/3/2018 Notification of the last day to register and Confirmation of securities holders to hold 2018 Annual Shareholder's Meeting

Pursuant to Notice No. 900/TB-VSD dated 14.03.2018 of Central Vietnam Securities Depository, LICOGI 166 JSC informed about the final registration date to organize Annual Shareholder's Meeting in 2018.

ANNOUCEMENT OF RESOLUTION NO 01/2018/NQ-­BOD OF LICOGI 166 JSC, MARCH 12, 2018.

[12/3/2018] Licogi166 JSC, are honored to announce Annoucement of Resolution No. 01/2018/NQ-­BOD of Licogi 166 JSC, March 12, 2018.

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

12