INFORMATION MANAGEMENT

ANNOUCEMENT OF RESOLUTION NO 06/2018/NQ-­BOD OF LICOGI 166 JSC, NOVEMBER 21, 2018.

Licogi166 JSC, are honored to announce Annoucement of Resolution No. 06/2018/NQ-­BOD of Licogi 166 JSC, November 21, 2018.

ANNOUCEMENT OF RESOLUTION NO 05/2018/NQ-­BOD OF LICOGI 166 JSC, NOVEMBER 14, 2018.

Licogi166 JSC, are honored to announce Annoucement of Resolution No. 05/2018/NQ-­BOD of Licogi 166 JSC, November 14, 2018.

LICOGI 166 JSC DECLARED THE MANAGEMENT REPORT SEMI ANNUAL IN 2018

[31/7/2018] LICOGI 166 JSC declared the management report semi annual in 2018

ANNOUCEMENT OF RESOLUTION NO 02/2018/NQ-­BOD OF LICOGI 166 JSC, APRIL 1, 2018.

[1/4/2018] Licogi166 JSC, are honored to announce Annoucement of Resolution No. 02/2018/NQ-­BOD of Licogi 166 JSC, April 1, 2018.

12/3/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày 12/3/2018 HĐQT Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 03/2018/TB-HĐQT gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

LICOGI 166 JSC declared the management report annual in 2017.

LICOGI 166 JSC declared the management report annual in 2017.

LICOGI 166 JSC declared the management report semi annual in 2017

[31/7/2017] LICOGI 166 JSC declared the management report semi annual in 2017

123