FINANCIAL INFORMATION

ANNOUNCEMENT OF FINANCIAL STATEMENT QUARTER 2 - 2019

[09/8/2019] Licogi166 JSC, are honored to announce our financial statement of quarter 2-2019. Please click here to download the document.

LICOGI 166 JSC ANNOUNCE THE FINANCIAL QUARTER 4 2018

Please kindly click below to download:

LICOGI 166 JSC ANNOUNCE THE FINANCIAL QUARTER 3 2018

[31/10/2018] Licogi 166 JSC announce the financial Q3 of 2018.

Licogi 166 JSC announce the financial haft year of 2018 which has been audited.

[17/8/2018] Licogi 166 JSC announce the financial haft year of 2018 which has been audited.

ANNOUNCEMENT OF FINANCIAL STATEMENT QUARTER 2 - 2018

[30/7/2018] Licogi166 JSC, are honored to announce our financial statement of quarter 2-2018.

ANNOUNCE THE FINANCIAL OF 2017 WHICH HAS BEEN AUDITED.

[29/3/2018] Licogi 166 JSC announce the financial of 2017 which has been audited. Please kindly click below to download:

Licogi 166 được chấp thuận gia hạn công bố BCTC lập cho năm 2018

[20/3/2018] Ngày 19/3/2018, UBCKNN đã có công văn số 1546/UBCK-GSGD về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2018 của Công ty CP Licogi 166. Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho Công ty CP Licogi 166 được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2018 theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 và Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

12345