BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

 

 

- Bà: NGUYỄN THỊ THỦY
- Sinh năm: 1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát

 

 

 

 

- Ông: NGUYỄN ANH TÚ
- Sinh năm: 1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban kiểm soát