Công bố Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-2018/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018

[14/11/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT Ngày 14 tháng 11 năm 2018 của HĐQT.
Chi tiết vui lòng xem và download tại đây: Nghị quyết HĐQT số 05/2018/NQ-HĐQT