Công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-2018/NQ-HĐQT ngày 21/11/2018

[22/11/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT Ngày 21 tháng 11 năm 2018 của HĐQT.
Chi tiết vui lòng xem và download tại đây: Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT