Công bố Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 ngày 25/06/2021

[25/06/2021] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT Ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán
Chi tiết vui lòng xem và download tại đây: 
- Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 25/06/2021