QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2021

[29/07/2021] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2021

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021

[29/07/2021] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021. Vui lòng xem xem và download tại đây:

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

[25/06/2021] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166 sửa đổi lần thứ 8.

Công bố Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 ngày 25/06/2021

[25/06/2021] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT Ngày 25 tháng 06 năm 2021 của HĐQT.

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

[25/06/2021] Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2020

Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2020.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

[08/06/2021] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2021. Vui lòng xem xem và download tại đây:

123456