QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2018

[11/6/2019] Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2018.

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

[18/5/2019] Công ty CP Licogi 166 Công bố Biên bản, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

[08/05/2019] Thông báo về tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây:

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Giấy mời dự họp Đại họi đồng cổ đông thường niên 2018.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

[02/4/2019] Công ty CP Licogi 166 công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

29/3/2019 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 29/3/2019 HĐQT Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 76/2019/TB-HĐQT gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

 12345678910