TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây: tài liệu ĐHCĐ2019.pdf